O podjetju

Podjetje e-BIRO d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2008 kot nadgradnja v karieri projektantov z več kot pet letnimi izkušnjami na področju projektiranja električnih instalacij vseh vrst objektov. Od takrat se podjetje uspešno uveljavlja na trgu zaradi inovativnosti, strokovnosti, konkurenčnosti in upoštevanja rokov izdelave.
Glavna dejavnost podjetja je projektiranje vseh vrst električnih instalacij in električne opreme od idejne zasnove do izvedbe. Naši naročniki so tako arhitekturni, inženirski in gradbeni biroji, kot podjetja in samostojni podjetniki, ki se ukvarjajo z izvajanjem, ter različni individualni naročniki.

Naziv: Podjetje za projektiranje, izvajanje in nadzor električnih instalacij, e-BIRO d.o.o.
Naslov: Lendavska ulica 11, SI-9000 Murska Sobota, Slovenija (Klikni za prikaz zemljevida)
Zakoniti zastopnik: Miha Fišer
Matična št.: 3435989000
ID za DDV: SI25995499
TRR (IBAN): SI56024960257565957
BIC (SWIFT): LJBASI2X
Telefon: +386(0)59033543
Telefaks: +386(0)59039021
Mobitel: +386(0)31338835 (Miha)
E-pošta: info@ebiro.si
Internet: www.ebiro.si

Reference

Smo podjetje z bogatimi izkušnjami in mnogimi referencami. Našteti so le nekateri primeri.

+ Zasebni investitorji:
– Poslovno-skladiščna stavba/Murska Sobota
– Apartmajsko naselje/Tešanovci
– Parkirišče s poslovnim objektom/Dolnji Slaveči
– Hlev za brojlerje/Turnišče, Radnje ob Dravi, Beznovci
– farma za rejo perutnine/Bokrači
– Tapetniška delavnica s razstavnim prostorom/Rakičan
– Prenova poslovnih prostorov v poslovno stanovanjski stavbi/M. Sobota
– Poslovno stanovansjki objekt
– Kolesarnica
– stanovanjska hiša B-K
– Sušilnica in skladišče za žita/Melinci
– Obrat za predlavo mesnih izdelkov in degustacijski prostor/Gerlinci
– Objekt za tehnični pregled motornih vozil/Veščica
– Sušilnica za žitarice in silosi za shranjevanje suhega zrnja
– Skladišče orodij in repro materiala/Černelavci
– Turistična kmetija z nastanitvijo in degustacijski prostori/Černelavci
– Zobozdravstvena ordinacija/Maribor
– Hotel Štrk/Velika Polana
– Prenova gostinskega lokala/G. Radgona
– Objekt za shrenjevanje kmetijske mehanizacije in pridelkov/Šalamenci, Odranci
– Avtomehanična delavnica/Dobrovnik
– Kotlovnica na lesno biomaso/Murska Sobota, Puconci, Kuzma
– Hlev za goveda in skedenj/Bokrači
– Gostinski lokal/Nova Gorica
– Samopostrežna avtopralnica/Mačkovci
– Kmečki turizem/Lipovci
– Trgovina Loong style v TC ‘NORŠINSKA’/M. Sobota

+ Javna infrastruktura:
– Fekalna kanalizacija s čistilno napravo/Strukovci, Puževci, Bodonci
– Cestna oz. javna razsvetljava/Rogašovci, Šalovci, Ocinje, Sveti Jurij, Ropoča, Pertoča, Bogojina
– Vodovod/Filovci, Prosečka vas, Otovci, Kuštanovci
– NN kableski priključek/Preko 40 projektov v zadnjih dveh letih

+ Javni objekti:
– Ureditev športnega centra/Černelavci
– Kulturna dvorana/Kobilje
– Rekonstrukcija in prizidava Zdravstvenega doma/Lendava
– Ureditev prostorov za potrebe RTG naprave/SB Murska Sobota, UKC Ljubljana, ZD Lendava, ZD Ljutomer
– Ureditev prostorov za potrebe CT naprave/Onkološki inštitut Ljubljana
– Ureditev prostorov za potrebe PET-CT naprave/Onkološki inštitut Ljubljana
– Ureditev prostorov za potrebe MR naprave/Nova pediatrična klinika Ljubljana
– Otroški vrtec/Moravske Toplice
– Ureditev večnamenskega doma/Serdica
– Mrliška vežica/Dokležovje
– Garaža za gasilska vozila/Murska Sobota
– Informacijsko središče za interpretacijo narave in krajine krajinskega parka Goričko/Grad
– Prenova večnamenske dvorane/Ivanci
– Otroški vrtec Lavra/Murska Sobota
– Osnovna šola/Razkrižje
– Prenova prostorov v pritličju SZ dela gradu za namen pedagoških delavnic in recepcije s prodajalno/Grad Murska Sobota
– Prizidek stanovanjskih prostorov in veterinarske ambulante/Murska Sobota

+ Energetske sanacije:
– Vrtec/Ruše, Mozirje, Bistrica ob Dravi, Turnišče
– Osnovna šola/Lepa njiva, Šmihel nad Mozirjem, Črenšovci, Puconci, Turnišče, Srednja Bistrica
– Gimnazija/Ravne na Koroškem
– Ureditev ogrevanja in hlajenja upravne stavbe OE Elektro Gornja Radgona/G. Radgona

Projektiranje

V skladu z veljavno zakonodajo oz. v skladu s Pravilnikom o projektni dokumenatciji (Ur. list RS, št. 55/2008) izdelujemo načrte eleltričnih instalacij in električne opreme ter načrte telekomunikacij za vse vrste projektne dokumentacije:
idejno zasnovo (IDZ), katere namen je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij za priključitev pristojnih soglasodajalcev,
idejni projekt (IDP), katerega namen je izbor najustreznejše variante nameravanega objekta oziroma načina izvedbe del, ki se izdela le, če je tako določeno s posebnimi predpisi ali če to izrecno pisno zahteva investitor,
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), katerega namen je pridobitev gradbenega dovoljenja,
projekt za izvedbo (PZI), katerega namen je izvedba gradnje,
projekt izvedenih del (PID), katerega namen je pridobitev uporabnega dovoljenja.

Obseg in zahtevnost posameznega načrta električnih instalacij in električne opreme je odvisna od vrste in zahtevnosti objekta ter zahtev naročnika. V našem podjetju tako projektiramo zelo širok spekter električnih instalacij, med drugim:
– priključitev vseh vrst objektov na javno NN elektroenergetsko infrastrukturo,
– električne instalacije za vse vrste objektov (razsvetljava-splošna in zasilna; močnostne instalacije-vtičnice, priključki električne, strojne in tehnološke opreme; rezervni viri napajanja-diesel agregat, UPS),
– instalacije za hišno avtomatizacijo ali za centralne nadzorne sisteme,
– javna razsvetljava (poti, parkirišča, parki, ceste, križišča, spomeniki in druge javne površine),
– telekomunikacijske instalacije za vse vrste objektov (univerzalno ožičenje-telefonska in računalniška mreža; tehnično varovanje objekta-sistem avtomatskega javljanja požara, avtomatskega javljanja plina v kotlovnicah in parkirnih hišah, sistem vlomnega javljanja, sistem video nadzora, sistem kontrole pristopa in registracija delovnega časa; sistem ozvočenja; video/audiofonski sistemi; antenska instalacija)
– sistem zaščite pred delovanjem strele (notranji-prenapetostna zaščita in zunanji-izolirani ali neizolirani sistem)
– sončne elektrarne

Že izdelano projektno dokumentacijo si oglejte v poglavju reference.

Kontakt

Kontaktna oseba: Miha Fišer
Mobitel: +386(0)31338835
Telefon: +386(0)59033543
Telefaks: +386(0)59039021
E-pošta: info@ebiro.si
Internet: www.ebiro.si

Nadzor

V skladu z Zakonom o graditvi objektov morajo vsi objekti, ki se gradijo na podlagi gradbenega dovoljenja, imeti nadzor s strani pooblaščene osebe. Strokovni nadzor zagotavlja ustrezno gradnjo objekta, po v naprej izdelani in potrjeni projektni dokumentaciji. Med nalogami nadzornika so med drugim: ugotavljanje neskladij z veljavnimi predpisi in izdelano projektno dokumentacijo, potrjevanje in vnos sprememb v gradbeni dnevnik, preverjanje kakovosti vgrajenih materialov, preverjanje kakovosti izdelane instalacije, spremljanje terminskih rokov,…

V našem podjetju nudimo omenjeni strokovni nadzor, nad izvedbo električnih inštalacij, ki investitorju zagotavlja kvalitetno in racionalno izvedbo.

Energetsko svetovanje

Članek v PDF: Finančne spodbude EKO SKLADA v letu 2016

Članek v PDF: ENSVET: Energetsko svetovanje za občane