Projektiranje

V skladu z veljavno zakonodajo oz. v skladu s Pravilnikom o projektni dokumenatciji (Ur. list RS, št. 55/2008) izdelujemo načrte eleltričnih instalacij in električne opreme ter načrte telekomunikacij za vse vrste projektne dokumentacije:
idejno zasnovo (IDZ), katere namen je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij za priključitev pristojnih soglasodajalcev,
idejni projekt (IDP), katerega namen je izbor najustreznejše variante nameravanega objekta oziroma načina izvedbe del, ki se izdela le, če je tako določeno s posebnimi predpisi ali če to izrecno pisno zahteva investitor,
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), katerega namen je pridobitev gradbenega dovoljenja,
projekt za izvedbo (PZI), katerega namen je izvedba gradnje,
projekt izvedenih del (PID), katerega namen je pridobitev uporabnega dovoljenja.

Obseg in zahtevnost posameznega načrta električnih instalacij in električne opreme je odvisna od vrste in zahtevnosti objekta ter zahtev naročnika. V našem podjetju tako projektiramo zelo širok spekter električnih instalacij, med drugim:
– priključitev vseh vrst objektov na javno NN elektroenergetsko infrastrukturo,
– električne instalacije za vse vrste objektov (razsvetljava-splošna in zasilna; močnostne instalacije-vtičnice, priključki električne, strojne in tehnološke opreme; rezervni viri napajanja-diesel agregat, UPS),
– instalacije za hišno avtomatizacijo ali za centralne nadzorne sisteme,
– javna razsvetljava (poti, parkirišča, parki, ceste, križišča, spomeniki in druge javne površine),
– telekomunikacijske instalacije za vse vrste objektov (univerzalno ožičenje-telefonska in računalniška mreža; tehnično varovanje objekta-sistem avtomatskega javljanja požara, avtomatskega javljanja plina v kotlovnicah in parkirnih hišah, sistem vlomnega javljanja, sistem video nadzora, sistem kontrole pristopa in registracija delovnega časa; sistem ozvočenja; video/audiofonski sistemi; antenska instalacija)
– sistem zaščite pred delovanjem strele (notranji-prenapetostna zaščita in zunanji-izolirani ali neizolirani sistem)
– sončne elektrarne

Že izdelano projektno dokumentacijo si oglejte v poglavju reference.